T.C. Nallıhan Kaymakamlığı

                                                      

   
 
Bugün 26 Mayıs 2016 Perşembe
Tanıtım Kitapçığı

Site İçi Arama

Bu site 15.12.2005 tarihinden bugüne 1875334 defa ziyaret edilmiş, sayfalar 2210877 defa görüntülenmiştir.
 

 

 

 

 


2008 Yılı KÖYDES ve İl Özel İdaresi Yapım proğramında yer alan İlçemize bağlı ve Şartanamesinde yazılı (Uluhan-Alpagut_Mürküt Mah.-Epçeler 26.5 Km,Sarıkaya 5.5 Km,Elvanlar 3 Km,Çalıcalan 0.6 Km,Doğandere 1 Km,Beycik 0.5 Km, Durhanlar 1.1 Km,Karacasu 1.2 Km ; Nallıgölcük-Atça 12,2 Km.,Meyildere 1 Km., Karaköy 1 Km.,A.Kavacık_Karakaya_Tekke Mah. 2 Km.,Kadıköy İlt.-Çulhalar-Aydoğmuş_Döğmeci 14 Km.,Demirköy 2,75 Km.,Aş._Yk.Çive –Ericek Grp Yolu 16,7 Km.,Ozanköy 3 Km.,Öşürler 1 Km.,A.Bağdere 1 Km.,Soğukkuyu 2 Km.,Oklavlar 0,8 Km. l.Kat asfalt köy yollarının yapım işi(İhale Tarihi:23.06.2008 Saat: 10.00 )
NALLIHAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
1-İDARENİN
a)ADI :Nallıhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b)ADRESİ :İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hacıbey Mah.İstanbul
Caddesi No:1-NALLIHAN
c)TELEFON NUMARASI :785 10 43
d)FAKS NUMARASI : 785 10 43
2-İHALENİN ADI,NİTELİĞİ,TÜRÜ MİKTARI
2008 Yılı KÖYDES ve İl Özel İdaresi Yapım proğramında yer alan İlçemize bağlı ve Şartanamesinde yazılı (Uluhan-Alpagut_Mürküt Mah.-Epçeler 26.5 Km,Sarıkaya 5.5 Km,Elvanlar 3 Km,Çalıcalan 0.6 Km,Doğandere 1 Km,Beycik 0.5 Km, Durhanlar 1.1 Km,Karacasu 1.2 Km ; Nallıgölcük-Atça 12,2 Km.,Meyildere 1 Km., Karaköy 1 Km.,A.Kavacık_Karakaya_Tekke Mah. 2 Km.,Kadıköy İlt.-Çulhalar-Aydoğmuş_Döğmeci 14 Km.,Demirköy 2,75 Km.,Aş._Yk.Çive –Ericek Grp Yolu 16,7 Km.,Ozanköy 3 Km.,Öşürler 1 Km.,A.Bağdere 1 Km.,Soğukkuyu 2 Km.,Oklavlar 0,8 Km. l.Kat asfalt köy yollarının yapım işi

3-İŞİN SÜRESİ : 75 Takvim günüdür.
4-UYGULANACAK İHALE USULÜ KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
a) İHALE USULÜ :Açık İhale Usulü(İhale komisyonunun uygun görmesi halinde KHGB İhale Yönetmeliğinin 38.maddesine göre ayrıca katılımcılardan sözlü teklif alınabilir.)
b) İHALE TARİHİ :23.06.2008 Saat: 10.00
c) KATILMA ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1)Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
2) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
3) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
a)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b)- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c)Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu.(KHGB İhale Yönetmeliğinin 28.maddesine uygun olarak (İçzarf-Dış zarf) hazırlanmış teklif mektubu)
e)Hazırlanan şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerde belirtilen yeterlik belgeleri.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi.
i), “yerli istekli” olunduğuna ilişkin belgeler.
k) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.
l) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
m) Vergi borcu olmadığına dair belge
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (i), (l), (m) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur..

6-Şartnamesinde yazılı Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7–Şartanamede yazılı İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
8-Şartanamede belirtilen mesleki ve teknik yeterliliğe uygun İş deneyim belgeleri
9- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a- Aşağıda belirtilen personel, Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Anahtar Teknik Personel İnşaat Mühendisi 5 yıl deneyimli

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İstenen Asgari Ekipman Listesi :
Adet Adı – Cinsi
15 damperli kamyon
2 lastik tekerlekli yükleyici
3 demir bandajlı silindir
2 Lastik Tekerleli silindir
2 Su Tankı
2 Greyder
1 Figüre makinesı
2 Distribütör
2 Role Tank

İhaleye Katılacak istekli aşağıda bulundurulması istenilen Araç ve Ekipmanlara ilişkin Yapı Araçları listesi ile noter onaylı Taahütnamesini vermeleri zorunludur.
10-İhale dokümanı istekliler tarafından İlçe Özel İdare Müdürlüğü makam odasında mesai saatleri içerisinde görülebilir. İstekliler ihale dokümanı satın alma zorunda olup, doküman bedeli olan 1.500.00 YTl’yi Birlik Saymanlığına yatıracaklardır. Doküman bedelini yatırmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İhale Nallıhan Kaymakamı Makam Odasında Açık İhale usulü ile Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak istekliler, tekliflerini en geç 23.06.2008 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Nallıhan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Saymanlığına elden teslim edeceklerdir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınamaz.
12-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13-Süresi içerisinde yapım işini sözleşmeye bağlamayan yüklenicinin geçici teminatı birlik bütçesine irad kaydedilecektir.
14-Yüklenicinin hak edişi Nallıhan Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, İl Özel İdaresi Programında yer alan işler için İller Bankasından yapılan borçlanma ile temin edilecek ödenekten, KÖYDES yapım programında yapılacak işler içinse Maliye Bakanlığından gönderilecek ödeneklerle karşılanacaktır.
15-Belirlenen gün ve saatte idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
16-Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüdür.
17-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.
18-İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
19-Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası,4735 ve 2886 Sayılı Yasa hükümlerine tabi değildir.
20-Bu ihale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.

İlanen duyurulur.

Ömer TORAMAN
Kaymakam
Birlik Başkanı

<< Geri


El Sanatlarımız


Kuş Cenneti


Nallıhan Evleri


Tabduk Emre


Hoşebe Mesire Yeri


Nallıhan Domatesi


Anadolu Yaban Koyunu


Sarıyar Barajı


Doğal Güzellikler


Termik Santral


Karacasu Köy SofrasıT.C. Nallıhan Kaymakamlığı - Tüm Hakları Saklıdır © 2007